Referat fra den ordinære generalforsamling i Vestegnens Sortkrudtskytter 16. marts 2019

Formanden Kurt Kjær bød velkommen.

Hilsen fra Sander, som p.g.a helbredet ikke deltog i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skulle have været afholdt i februar. Kurt Kjær bad generalforsamlingen om at forholde sig til dette. Generalforsamlingen accepterede det senere tidspunkt.

1. Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsen foreslog Claus Johansen som dirigent. Valgt ved akklamation.

Bestyrelsen foreslog Torben Recke som dirigent. Valgt ved akklamation.

Claus Johansen takkede for valget og gav ordet til formanden Kurt Kjær.

2. Formandens beretning:

Kurt Kjær takkede og indledte sin beretning:

Status over 2018:

Aktivitetsniveauet har i det forgangne år været lavere end normalt, men det vil vi råde bod på i det nye år.

Vi har fået mange nye medlemmer i løbet af året.

Vi er naturligvis nødt til at være fleksible, da politiet på nogle tidspunkter på hverdage også har brug for at kunne skyde på vores bane. Til gengæld har bane 7 fået et bedre kuglefang, således at banen nu er blevet godkendt til alle lovlige våben. Udgifterne blev afholdt af KSC.

Westernskytterne ”Copenhagen Cowboys”:

Sidste år foreslog bestyrelsen, at westernskytterne dannede deres egen forening. Foreningen hedder ”Copenhagen Cowboys”. VSS har støttet, både økonomisk og materielt. Bestyrelserne i de to foreninger holder tæt kontakt.

Vedrørende sikkerhed:

Der er kommet krav om, der ved skydninger altid skal være en skydeleder tilstede, som har bestået det nye skydelederkursus.

Der skal desuden altid være en banekommandør, som forestår afviklingen af skydningerne på standpladserne.

Husk, at alle har pligt til at gribe ind, hvis der opdages brud på sikkerheden.

Der er skærpet kontrol med udlån af klubvåben. Der skal vises legitimation, og udlån skal registreres.

Alle nye skytter i foreningen skal udfylde en SKV6, Man kan maksimalt skyde fem gange uden godkendt SKV6.

De traditionelle hjertesuk:

HUSK:

Betal kontingent til tiden, Hent jeres SKV2, Lav fornyelser i god tid, Følg med på vores hjemmeside

Giv besked ved ændringer af adresse, telefonnummer og mailadresse

Skydebaneforeningen:

Der er endnu ingen afklaring på et evt. køb af KSC.

Tanker og ideer for i år:

Vi fortsætter med søndagsåbent fra 1. april til 1. oktober.

Der vil blive afholdt:

Fasterlavnsskydning, Danmarksmesterskab i terrænskydning, Sølvdollarskydning, Juleskydning.

Der er mulighed for at deltage i DM og Nordiske mesterskaber

Afslutningsvis:

Stor tak til Allan Olsen, Per og Sander for deres store indsats.

Tak til de medlemmer, som været behjælpelige i hverdagen, Tak til bestyrelsen.

Min egen tak:

”Da det jo nu er min sidste beretning som formand, vil jeg også gerne sige tak til jer alle for den tillid og store venlighed, jeg har mødt igennem de mere end 18 år, jeg har været formand.”

Formandens beretning blev godkendt ved akklamation.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Claus gav ordet til Francois.

Regnskabet blev godkendt ved akklamation

4. Fremlæggelse af budget

Claus gav ordet til Francois, Budgettet blev godkendt ved akklamation

5. Indkomne forslag.

Ingen forslag.

6. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, Vedtaget ved akklamation

7. Valg af formand.

Claus gav ordet til Kurt, som forklarede baggrunden for formandsskiftet.

Valg af to stemmetællere: Cresten og Emanuel.

Bestyrelsen foreslog Martin Berntsen som ny formand.

Martin præsenterede sig selv og talte om sine planer for VSS.

Martin blev valgt ved akklamation.

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Claus gav ordet til Kurt.

Rasmus Hjorth blev foreslået. Rasmus var tidligere valgt som suppleant. Rasmus blev valgt ved akklamation.

Søren E. Poulsen ønskede ikke genvalg p.g.a. de mange opgaver med Western-skydning.

John Kenno Olsen ønskede at træde ud af bestyrelsen.

Michael Riis stillede op til bestyrelsen, Michael Riis blev valgt ved akklamation

Bjørn Vitoft stillede op til bestyrelsen, Bjørn Vitoft blev valgt ved akklamation

John Sander ønskede at fortsætte i bestyrelsen, Valgt ved akklamation

Kurt Kjær ønskede at forsætte i bestyrelsen, Valgt ved akklamation

9. Valg af suppleant.

Saeed Rad-Malekshahi stillede op til som suppleant til bestyrelsen, Valgt ved akklamation

10. Valg af revisorer:

Karsten Kristensen og Knud Erik Poulsen blev genvalgt ved akklamation.

11. Evt

John Kenno foreslog hilsen til Sander fra generalforsamalingen.

Der var enighed om at hilse Sander.

John Olsen foreslog indkøb af alkoholfri øl.

John Olsen havde spørgsmål til knivloven.

Spørgsmål til brug af nye hylstre til genladning

Per Næsby og Matthew Scott forklarede om, at projektiler samt hylstre uden fænghætter også skal låses inde.

Mogens Christiansen og Sofus havde spørgsmål og kommentarer vedr. cpr-nr. og GDPR.

Claus takkede for god ro og orden.

————————

Torben Recke