Navn og hjemsted
§1. Foreningen Vestegnens Sortkrudtsskytter der har hjemsted i Københavns Kommune er stiftet den 11. januar 2001.
Foreningen er tilsluttet Forbundet af Danske Sortkrudtskytter og herigennem associeret medlem af Dansk Skytte Union under Danmarks Idræts-Forbund. Foreningen er underlagt gældende love og bestemmelser for Danske Sortkrudtsskytter.

Formål
§2. Foreningens formål er at give såvel voksne som børn og unge mulighed for, at dyrke sortkrudtsskydning som idræt og gennem træningsskydninger og ved deltagelse i inden- og undenlandske arrangementer, hvor der skydes med gamle våbentyper – at fremme interessen for, og færdigheden i at anvende sådanne våben. Foreningen vil ligeledes – ved selv at arrangere konkurrencer og ved direkte at formidle information – medvirke til at såvel den konkurrencemæssige, som den militære- og kulturhistoriske side af denne interesse, vinder udbredelse. Ved et aktivt foreningsliv vil man skabe rammen om et hyggeligt samvær medlemmerne imellem med gensidig udveksling af erfaringer ligesom man vil kunne bibringe historisk interesserede og våbensamlere nye aspekter i deres interesse.

Våbenpåtegning
§3 Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde en påtegning overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

Medlemskab

§4 Som seniormedlem kan optages enhver uberygtet person.

Passive medlemmer har ingen adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.

Foreningens medlemmer må kun benytte deres våben på officielt godkendte baner.

Det er en betingelse for optagelse som aktivt medlem, at skytten skal kunne opnå fænghætte- og kuglestøbertilladelse hos politiet.

Indmeldelse og udmeldelse
§5 Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af et kvartal.

Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

Kontingent og indmeldelsesgebyr
§6 Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Juniormedlemmer mellem 12 og 18 år, betaler halvt indmeldelsesgebyr og halvt kontingent.

Passive medlemmer betaler fuldt indmeldelsesgebyr og halvt kontingent.

Restance
§7 Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

Ved for sen betaling af kontingent fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles, at det er slettet af foreningens medlemsliste.

Nyoptagelse kan da kun ske mod betaling af gæld.

Udelukkelse og eksklusion
§8 Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter. Jvf. § 16.

Udelukkelse skal indberettes til Forbundet af Danske Sortkrudtskytter. Det udelukkede medlem kan anke afgørelsen til Forbundet.

Ordinær generalforsamling
§9. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 18 år og ikke er i kontingentrestance. Passive medlemmer skal dog have været medlemmer i mindst 6 måneder. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse direkte til alle medlemmer, med angivelse af dagsorden samt eventuelle indkomne forslag. Det reviderede regnskab udsendes til alle medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest den 1. december.

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Dagsorden
§10. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er som følger :

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af formand (hvert andet år).
8. Valg af kasserer (hvert andet år).
9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
10. Valg af 1 suppleant
11. Valg af revisor.
12. Eventuelt
.

Generalforsamlingens ledelse mv.
§ 11. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer, foreningens opløsning og medlemseksklusion kvalificeret majoritet – jvf. hhv. § 16 og § 17.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret -jvf. §9.

Fraværende, valgbare medlemmer, kan vælges, når der foreligger skriftligt tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.

Såfremt et indvalgt bestyrelsesmedlem ikke kan opnå godkendelse hos politiet, er vedkommende pligtig til at fratræde pågældende bestyrelsespost.

Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt.

Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

Ekstraordinær generalforsamling
§12. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidste tilfælde afvikles generalforsamlingen senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

Hvad angår mødets ledelse, afstemning med mere, følges samme bestemmelser som ved den ordinære generalforsamling.
Bestyrelse og valg
§13. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer

foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsens beslutninger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen består af formand, kasserer samt 3 bestyrelsesmedlem og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Formanden og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, medens kassereren og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

Revisor vælges for et år ad gangen.

Tegningsret
§14. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 er tilstede. Ved stemmelighed bortfalder – eller udsættes – forslaget til bestyrelsen er fuldtallig

Over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger føres protokol.

Foreningen tegnes af formanden.

Ved økonomiske dispositioner over kr. 500,oo kræves underskrift af formand og kasserer i fællesskab.

Regnskab
§15. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til bilagskontrollen.

Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Driftsregnskab og status forelægges generalforsamlingen til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning og underskrift.

Vedtægtsændringer

§16. Forandringer af vedtægterne kan ske ved enhver generalforsamling. En ændring kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

En vedtægtsændring skal godkendes af Forbundet af Danske Sortkrudtskytter.

Foreningens opløsning
§17. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves at ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.

På generalforsamlingen træffes beslutning om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue , herunder eventuelt fast ejendom og løsøre.

Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal.

Den eventuelle formue, som måtte være i behold anvendes til idrætslige formål i foreningens hjemstedskommune.

Foreningens opløsning meddeles til Forbundet af Danske Sortkrudt skytteforeninger.


Foreningens vedtægter er vedtaget den : 11. Januar 2001
Og er ændret den: 26. februar 2002
Sted: Brøndby Den : 11. Januar 2001